Akt założycielski spółki

Consent of incorporator of

Akt założycielski spółki

Nazwa Spółki Ltd.

Pursuant to section 32 of the Marshall Islands Business Corporations Act, the undersigned, being the sole Incorporator of Nazwa Spółki Ltd., a Marshall Islands corporation (“the Corporation”), hereby give my written consent and direct that the following shall be my action as fully as if an organizational meeting had been held:

Zgodnie z sekcją 32 Prawa Spółek Wysp Marshalla, niżej podpisany, działający jako Rejestrator Nazwa Spółki Ltd., spółki Wysp Marshalla („Spółka”)., niniejszym daję pisemną zgodę i przekazuję iż to co następuje jest moim krokiem tak dalece jak spotkanie organizacyjne odbyło się:

Resolved, that the following person shall be, and hereby is elected Director of the Corporation to serve until the next annual meeting of shareholders or until successors are elected and qualify:

Uchwalono, że następująca osoba powinna być i niniejszym jest wybrana Dyrektorem Spółki do działania aż do następnego rocznego spotkania udziałowców lub do czasu zastąpienia przez wybranego następcę:

– Imię i nazwisko osoby wyznaczonej na funkcję dyrektora

Resolved, that the following named person be, and hereby is appointed Officer of the Corporation to serve in the designated position below for a period of one year or until successor are appointed and qualify:

Uchwalono, że następująca osoba jest wybrana na Oficera Spółki do służenia na wyznaczonej pozycji przez okres jednego roku lub do czasu wyboru następcy:

– Imię i nazwisko osoby wyznaczonej na funkcję sekretarza spółki

Resolved, that the bylaws for the government and regulation of the business affairs of the Corporation, presented with this resolution be, and they hereby are, adopted and in all respect ratified and approved as the bylaws of this Corporation, and the Secretary is directed to cause the bylaws to be inserted in the Minute Book immediately following the copy of the Articles of Incorporation.

Uchwalono, że regulamin rządowy i regulacje spraw biznesowych Spółki, prezentowane w niniejszej rezolucji będą i niniejszym są, przyjęte i we wszystkich aspektach ratyfikowane i zatwierdzone jako statut tej Spółki i sekretarz jest zobowiązany do wprowadzenia statusu do księgi protokołów natychmiast dołączając kopię statutu.

In witness whereof, I have signed the Consent as of (data dokumentu).

Na dowód czego podpisuję niniejszy document (data dokumentu).

Nazwa inkorporatora i podpis

On this (data) before my personally came (nazwisko inkorporatora) know to me to be the individual described in and who executed the foregoing instrument and he duly acknowledged to me that the execution thereof was his act and deed.

W dniu dzisiejszym, przede mną osobiście stawił się (nazwisko inkorporatora) znana mi osoba , która przygotowała niniejszy dokument i należycie zapewniła mnie, że wykonanie niniejszego dokumentu było jego aktem i uczynkiem.

Agent Specjalny Republiki Wysp Marshalla – podpis i pieczęć urzędowa

Akt założycielskiKliknij aby powiększyć

Kontakt

WyspyMarshalla24.pl
kontakt[at]wyspymarshalla24.pl
Formularz kontaktu
Pn-Pt 10.00-18.00

Stopka strony